برنامه،c++که با استفاده از رشته ها ۱۰نام از ورودی بخواند و درارایه

سوال

برنامهc++که بااستفاده از رشته ها ۱۰نام از ورودی بخواند و درارایه ای ذخیره کند سپس یک نام از ورودی بخ‌واند اعلام کند در ارایه موجود هست یا خیر

0
zaraa.88 2 روز 0 پاسخ ها 7 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ