بردار ها

سوال

 

۱- با فرض تعریف بردار vi ، تابع مقابل چه کاری انجام میدهد.چرا مجبور شده که حلقه از انتها به ابتدا ، بردار را پویش کند؟

۲- یکبار حلقه را بصورت صعودی بنویسید و نتیجه تابع را توضیح دهید.

void DelVector_B_10() {

max = vi.size();

for (int i = max-1; i >= 0; i–) {

if (vi[i] < 10)

{

vi.erase(vi.begin() + i);

}

}

}

۳-آیا راهی وجود دارد که حلقه بصورت صعودی درست عمل کند؟(نمره اضافه)

0
Mar 1 سال 0 پاسخ ها 210 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ