بدست اوردن زمان اجرای برنامه و زمان اجرا با threading

سوال

سلام دوستان خسته نباشید میخواستم زمان اجرای کل برنامه و زمان اجراش با چند thread رو حساب کنم اما نمیدونستم باید کد به کجا اضافه کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
تموم کد برنامه:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace WindowsFormsApp2
{
public partial class frm_main : Form
{
int shoutCount = 0;//تعداد موشک های شلیک شده
int missShout = 0;//تعدا موشک های خطا رفته

PictureBox[,] enemies;//ماتریس دشمنان
int enemiesRow = 0;//تعداد سطر های دشمنان
int enemiesCol = 0;//تعداد ستون های دشمنان

int verticalSpace = 0;//فاصله عمودی بین دشمنان
int horizontalSpace = 0;//فاصله افقی بین دشمنان
int sizeOfEnemies = 0;//اندازه دشمنان
int totalSize = 0;//مجموع کل اندازه ماتریس

int speed = 0;//برای کنترل سرعت دشمنان استفاده می شود
int slider = 0;//برای کنترل خارح نشدن دشمنان از صفحه استفاده می شود
bool isItEndOfPage = true;

//string Theme = “”;

int playerScore = 0;//برای نگاه داری امتیاز کاربر
string path = @”C:UsersYDesktopyazdan.txt”;//مسیر ذخیره اطلاعات بازیکن

public frm_main()//اولین متدی که در هنگام ساخت فرم نمایش داده می شود
{

InitializeComponent();
cmb_Theme.SelectedIndex = 0;//برای اینکه اولین عضو انتخاب شود
rdb_Keyboard.Checked = true;//شلیک با کیبورد را بطور پیش فرض در نظر می گیرد
this.Size = new Size(1280, 800);//سایز صفحه رو درست تنظیم می کنیم تا در رزولشون های مختلف خراب نشود
}

private void frm_main_Load(object sender, EventArgs e)
{
//اضافه کردن کنترل ها به ptb_backGround
ptb_backGround.Controls.Add(ptb_spaceShip);
ptb_backGround.Controls.Add(lbl_shoutCount);
ptb_backGround.Controls.Add(lbl_shoutCountText);
ptb_backGround.Controls.Add(lbl_missShout);
ptb_backGround.Controls.Add(lbl_missShoutText);
//ptb_backGround.Controls.Add(lblScore);
//ptb_backGround.Controls.Add(lblScoreText);
load();
}

private void btn_start_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListViewItem item = new ListViewItem(new[] { “MajidOnline”, “1000”, “2015/12/09” });
lsv_playerScoreAsc.Items.Add(item);
ListViewItem item2 = new ListViewItem(new[] { “Artiman Studio”, “900”, “2015/12/09” });
lsv_playerScoreAsc.Items.Add(item2);

//تنظیمات اولیه بازی
gpb_userInfo.Enabled = false;
gpb_gameInfo.Enabled = false;
btn_start.Enabled = false;
btn_stop.Enabled = true;
ptb_backGround.Enabled = true;
ptb_spaceShip.Visible = true;
ptb_spaceShip.Focus();
lbl_shoutCount.Visible = true;
lbl_shoutCountText.Visible = true;
lbl_missShout.Visible = true;
lbl_missShoutText.Visible = true;
//lblScore.Visible = true;
//lblScoreText.Visible = true;

tmr_main.Start();//با فراخوانی این متد تایمر شروع به کار می کند

totalSize = (enemiesCol * sizeOfEnemies) + ((enemiesCol – 1) * horizontalSpace);//محاسبه طول کل ماتریس

if (totalSize >= 900 || totalSize <= 0)
{
enemiesCol = 5;
enemiesRow = 4;
sizeOfEnemies = 50;
horizontalSpace = verticalSpace = 20;
totalSize = (enemiesCol * sizeOfEnemies) + ((enemiesCol – 1) * horizontalSpace);
}
slider = totalSize;
speed = 5;

enemies = new PictureBox[enemiesCol, enemiesRow];

for (int i = 0; i < enemiesCol; i++)
{
for (int j = 0; j < enemiesRow; j++)
{
enemies[i, j] = new PictureBox();
enemies[i, j].Size = new Size(sizeOfEnemies, sizeOfEnemies);

ptb_backGround.Controls.Add(enemies[i, j]);
int x = i * (sizeOfEnemies + horizontalSpace);
int y = j * (sizeOfEnemies + verticalSpace);
enemies[i, j].Location = new Point(x, y);

}

}
}

private void btn_exit_Click(object sender, EventArgs e)
{
save();
exitFromTheGame();//فراخوانی تابع خروج از برنامه
}

public static void exitFromTheGame()
{
Application.Exit();
}

private void btn_stop_Click(object sender, EventArgs e)
{
frm_pauseMessage f = new frm_pauseMessage();//ساخت فرم نمایش پیغام
f.ShowDialog();//نمایش فرم نمایش پیغام
}

private void ptb_backGround_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (e.X <= ptb_spaceShip.Size.Width / 2)//زمانی که
{
ptb_spaceShip.Location = new Point(0, ptb_spaceShip.Location.Y);
}
else if (e.X + ptb_spaceShip.Size.Width / 2 >= ptb_backGround.Size.Width)
{
ptb_spaceShip.Location = new Point(ptb_backGround.Size.Width – ptb_spaceShip.Size.Width, ptb_spaceShip.Location.Y);

}
else
ptb_spaceShip.Location = new Point(e.X – (ptb_spaceShip.Size.Width / 2), ptb_spaceShip.Location.Y);
}

private void ptb_backGround_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (rdb_Mouse.Checked == true)
fire();
}
void fire()
{
Button rocket = new Button();
rocket.Size = new Size(30, 30);

rocket.Location = ptb_spaceShip.Location;
rocket.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
rocket.FlatAppearance.BorderSize = 0;

//****************موقعیت دهی موشک****************************************

//برای ساده تر شدن موقعیت دهی به موشک از این متغییرها استفاده می کنیم
//در جلسه دهم قسمت موقعیت موشک توضیح داده شده است

//SSPX mokhafaf shode ye SpaceShipLocationX ast
int SSLX = ptb_spaceShip.Location.X;//موقعیت افقی سفینه

//SSPX mokhafaf shode ye SpaceShipLocationY ast
int SSLY = ptb_spaceShip.Location.Y;//موقعیت عمودی سفینه

//SSW mokhafaf shode ye SpaceShipWidth ast
int SSW = ptb_spaceShip.Width;//عرض سفینه

//RW mokhafaf shode ye RocketWidth ast
int RW = rocket.Width;//عرض موشک

//موقعیت دادن به موشک با استفاده از متغییرهای کمکی بالا
rocket.Location = new Point(SSLX + ((SSW / 2) – RW / 2), SSLY);

//*************************************************************************
ptb_backGround.Controls.Add(rocket);
shoutCount++;
lbl_shoutCount.Text = shoutCount.ToString();
}
private void frm_main_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (rdb_Keyboard.Checked == true)

if (e.KeyData == Keys.Space)

fire();
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
foreach (Control element in ptb_backGround.Controls)
{
if (element is Button)
{
element.Location = new Point(element.Location.X, element.Location.Y – 10);

if (element.Location.Y <= (enemiesRow * sizeOfEnemies) + (enemiesRow * verticalSpace) – verticalSpace)
{
for (int i = 0; i < enemiesCol; i++)
{
for (int j = 0; j < enemiesRow; j++)
{

if (!enemies[i, j].IsDisposed)
{

//******************تعریف متغییرهای کمکی جهت سادگی کد********************

//elementLY mokhafaf shode ye elementLocationY ast.
int elementLY = element.Location.Y;//موقعیت عمودی موشک را در خود دارد

//مختصات افقی نقطه میانی موشک را در خود نگه داری می کند
int elementMiddlePoint = element.Location.X + (element.Size.Width / 2);

//مختصات نقطه شروع دشمن را روی محور عمودی در خود نگه داری می کند
int startEnemieY = enemies[i, j].Location.Y;

//مختصات نقطه شروع دشمن را روی محور افقی در خود نگه داری می کند
int startEnemyX = enemies[i, j].Location.X;

//مختصات نقطه پایان دشمن را روی محور عمودی در خود نگه داری می کند
int endEnemyY = startEnemieY + enemies[i, j].Size.Height;

//مختصات نقطه شروع پایان را روی محور افقی در خود نگه داری می کند
int endEnemyX = startEnemyX + enemies[i, j].Size.Width;

//****************************************************************************

if (elementLY >= startEnemieY && elementLY <= endEnemyY)
{
if (elementMiddlePoint >= startEnemyX && elementMiddlePoint <= endEnemyX)
{
ptb_backGround.Controls.Remove(element);//موشک را از لیست کنترل های پس زمینه کسر می کنیم
ptb_backGround.Controls.Remove(enemies[i, j]);//دشمن را از لیست کنترل های پس زمینه کسر می کنیم

element.Dispose();//منابع در اختیار موشک را آزاد کردیم
enemies[i, j].Dispose();//منابع در اختیار دشمن را آزاد کردیم

playerScore += 5;
lblScore.Text = playerScore.ToString();
}
}
}
}
}

}

if (element.Location.Y <= 0)
{
ptb_backGround.Controls.Remove(element);
element.Dispose();
missShout++;
lbl_missShout.Text = missShout.ToString();

if (playerScore > 0)
{
playerScore -= 5;
lblScore.Text = playerScore.ToString();
}

}
}

if (element is PictureBox && element.Name != “ptb_spaceShip”)
{
if (isItEndOfPage == true)
element.Location = new Point(element.Location.X + speed, element.Location.Y);

else if (isItEndOfPage == false)
element.Location = new Point(element.Location.X – speed, element.Location.Y);
}

}
if (slider >= spc_main.Panel2.Size.Width)
isItEndOfPage = false;

else if (slider < totalSize)
isItEndOfPage = true;

if (isItEndOfPage == true)
slider += speed;

else if (isItEndOfPage == false)
slider -= speed;
}

void save()
{
//عملیات ذخیره سازی در این متد انجام می شود
File.AppendAllText(path, txt_username.Text + “\” + playerScore.ToString() +
“\” + DateTime.Now.ToShortDateString() + Environment.NewLine);

tmr_main.Stop();
MessageBox.Show(“Name : ” + txt_username.Text + “n” + “Score : ” + playerScore.ToString());

}

void load()
{
try
{
if (File.Exists(path))
{
string[] list = File.ReadAllLines(path);
foreach (string data in list)
{
string[] part = data.Split(‘\’);
ListViewItem item = new ListViewItem(new[] { part[0], part[1], part[2] });
lsv_playerScoreAsc.Items.Add(item);

}
}
}
catch
{
MessageBox.Show(“یک مشکل در برقراری ارتباط با فایل ذخیره سازی بوجود آمده است”);
}
//عملیات بازیابی در این متد نوشته می شود
}
}

}

0
yazdan.j77 12 ماه 0 پاسخ ها 72 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ