بدست آوردن بزرگترین و کوچکترین عنصر لیست به کمک تابع (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که توسط تابع یک لیست از اعداد صحیح غیر از صفر از ورودی گرفته و سپس توسط تابع دیگر بزرگترین و کوچکترین عنصر لیست را پیدا کرده و چاپ کند (شرط پایان دریافت اعداد وارد شدن عدد صفر توسط کاربر باشد)

 

Input :

Enter Number : 25

Enter Number : 9

Enter Number : 83

Enter Number : 6

Enter Number : -12

Enter Number : 17

Enter Number : 0

 

Output :

Max is : 83

Min is  : -۱۲

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 9 پاسخ ها 2968 دیده شده 5

پاسخ ها ( ۹ )

 1.  

 2. def inputList():
      mainList = []
      while True:
          n = int(input(‘Enter the number: ‘))
          if n == ۰:
              break
          mainList.append(n)
      return mainList
  def maxMin(mainList):
      max = mainList[0]
      min = mainList[0]
      for i in mainList:
              if i > max:
                  max = i
      for j in mainList:
              if j < min:
                  min = j
      print(‘Max is ‘ , max)
      print(‘Min is ‘ , min)
  maxMin(inputList())

 3.  

 4.  

 5.  

 6. using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication20
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  int num=0 , max = 0, min = 0, i = 1, cntx = 0, cnty = 0; ;

  max = num;
  min = num;

  //while (i <= 10)
  //{
  // Console.Write(“number{0}= “, i );
  // num = int.Parse(Console.ReadLine());
  // i++;

  // if (num > max)
  // {
  // max = num;
  // }
  // cntx++;
  // if (num < min)
  // {
  // min = num;
  // }
  // cnty++;
  //}
  for(i=1;i<10;i++)
  {
  Console.Write(“number{0}= “, i);
  num = int.Parse(Console.ReadLine());

  if (num > max)
  {
  max = num;
  }
  cntx++;
  if (num < min)
  {
  min = num;
  }
  cnty++;
  }

  Console.WriteLine(“”);
  Console.WriteLine(“max= ” + max);
  Console.WriteLine(“min= ” + min);
  Console.ReadKey();
  }
  }
  }

 7.  

 8.  

ارسال یک پاسخ