بازی سنگ کاغذ قیچی با امتیاز در پایتون

سوال

بازی سنگ کاغذ قیچی

در این بازی شما و کامپیوتر فقط میتوانید سنگ یا کاغذ انتخاب کنید(قیچی نیاز نیست در بازی اورده شود)

یعنی شما سنگ یا کاغذ را انتخاب میکنید

بعد هم کامپیوتر بصورت تصادفی سنگ یا کاغذ را انتخاب میکند

حالا از کاربر بخواهید تعداد دور های بازی را مشخص کند

(یعنی n را از کاربر بگیرید)

حالا باید باهم مسابقه دهید و بازی باید برنده داشته باشد

در نتیجه تعداد دورهای بازی n بار می باشد

در ابتدای بازی امتیازها صفر هست و هر دور که شما و یا کامپیوتر برنده شوید یک امتیاز بدست می اورید

و در پایان n دور بازی

امتیاز کاربر و کامپیوتر را نشان دهید و مشخص کنید که کاربر برنده شده است و یا کامپیوتر و یا بازی مساوی شده است

0
farzad 12 ماه 0 پاسخ ها 221 دیده شده -1

ارسال یک پاسخ