این برنامه را میتونید در ++c بنویسید؟

سوال

برنامه ای که در آن مشخصات تعداد متغیری(تحت عنوان n ) از دانشجویان را شامل شماره دانشجویی،  نام ، نام خانوادگی ، تعداد دروس دانشجو (که برای هر دانشجو متفاوت است و در متغیری به نام m ذخیره می شود)، نام دروس، نمره هر درس و تعداد واحد هرکدام را از کاربر گرفته و معدل کل هر دانشجو را حساب کند،
در این مثال بایستی ارایه پویایی از ساختارها را استفاده کنید که در این مسأله ساختاری به نام student دارید که خود بصورت مرکب از ساختار دیگری به نام course استفاده می کند.
·     تابعی به نام برای گرفتن اطلاعات از ورودی بنویسید.
·     تابعی برای جستجوی اطلاعات یک دانشجو بر اساس شماره دانشجویی بنویسید. بگونه ای که با گرفتن شما

0
artemis1lol 1 ماه 0 پاسخ ها 64 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ