الگوریتم

سوال

۱_الگوریتمی بنویسید که یک عدد در مبنای b را دریافت و آن را به مبنای ۰۱ ببرد.

۲_الگوریتمی بنویسید که ۵۰ جمله از دنباله زیر موسوم به دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

۳_الگوریتی بنویسید که یک عدد طبیعی را از ورودی دریافت و توان آن را به روش زیر محاسبه کند.
توان دوم عدد n = مجموع n عدد فرد از ۱

در حال بررسی 0
Rezaie 3 روز 1 پاسخ 27 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ