الگوریتم

سوال

زیر الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده و با استفاده از روش تقسیمات متوالی مقدار
بزرگترین مقسوم علیه مشترک )ب م م( را محاسبه و به الگوریتم اصلی برگرداند.در الگوریتم اصلی با دریافت
۴ عدد از کاربر، با استفاده از این زیر الگوریتم مقدار بزرگترین مقسوم علیه مشترک این ۴ عدد را در خروجی
چاپ نماید.

1
Alireza_22 1 سال 0 پاسخ ها 265 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ