الگوریتم

سوال

در یک کشتی قدیمی، برای تعیین زمان شروع و پایان وقت نگهبانی خدمه کشتی از ساعتهای شنی استفاده میشود. در این کشتی، دو ساعت شنی وجود دارد که هر یک از آنها زمانهای متفاوتی را محاسبه میکنند. امکانی فراهم شده است که در هر دو ساعت با انتقال تمام شنها به حباب پایین، ظرف آنها بلافاصله به طور خودکار وارونه شده، جای حبابهای بالا و پایین عوض شود و مجدداً رد شدن شنها از ابتدا انجام گیرد. میخواهیم با استفاده از برنامه فلوگوریتم، فلوچارتی ترسیم کنید که مدت زمانی را که هر یک از ساعتها نشان میدهد، از ورودی بگیرد و در خروجی، اولین زمان یکسانی را که هر دو ساعت با هم نشان خواهند داد (زمانی که حباب بالایی هر دو ساعت، همزمان با هم از شن خالی شده و ظرفها برمیگردند)، تعیین کند

افزودن فایل

0
mahdiou 2 سال 0 پاسخ ها 389 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ