الگوریتم

سوال

الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی Nرا دریافت کند و معین کند چند رقم ان زوج است و چند رقم ان فرد و چند رقم ان صفر میباشد

در حال بررسی 0
هیرو 9 ماه 1 پاسخ 169 دیده شده 2

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ