الگوریتم

سوال

الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی Nرا دریافت کند و معین کند چند رقم ان زوج است و چند رقم ان فرد و چند رقم ان صفر میباشد

در حال بررسی 0
هیرو 3 سال 2 پاسخ ها 532 دیده شده 10

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ