استفاده از شرط if در stored procedures sql

سوال

سلام

من یک پروسیجر دارم که در از یک جدول چند فیلد انتخاب شده و در آخر می خوام  با اسال پارامتر @Case  و با استفاده از درستور IF فیلدهای مختلف را برای من نشان بده مثلا اگر پارامتر من ۱ بود دو فیلد اول رو نشون بده و اگر پارامتر من ۲ بود دو فیلد بعدی رو نشون بده

USE [MyDataBase]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [My Procedure ]
Case as tinyint@
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SELECT StationGroupID, StationGroupName, StationID, StationName
FROM TProduct
WHERE (ProcessFlowType = N’Normal’)) AS T1

if @Case=1
BEGIN

SELECT t1.StationGroupID, t1.StationGroupName
FROM t1
GROUP BY t1.StationGroupID, t1.StationGroupName

END

ELSE IF @Case=2
BEGIN

SELECT t1.StationGroupID, t1.StationGroupName
FROM t1
GROUP BY t1.StationGroupID, t1.StationGroupName

END

END
–EXEC [BOM].[SP_Product_Process_Flow_Test] ‘1’

0
Ebrahim Mohammadi 2 سال 0 پاسخ ها 193 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ