استخراج کلمات

سوال

برنامه ای بنویسید که در متن زیر، کلماتی که درون پرانتز هستند و کلماتی که قبل و بعد آنها نقطه دارد به خروجی بروند.
Lorem ipsum is (typically) a corrupted version of De .finibus. bonorum et malorum, a 1st-century BC (text) by the Roman .statesman and .philosopher. Cicero, with (words) altered, added, and removed to make it .nonsensical. and improper .Latin. The first two words. (themselves) are a truncation of dolorem ipsum (pain itself).

نکته:

میتواند از ماژول re استفاده کنید.

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 2 هفته 2 پاسخ ها 39 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ