ارزیابی عبارت جبری

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عبارت جبری ساده شامل یک رشته حاوی اعداد صحیح و عملگرهای جمع و تفریق بگیرد و حاصل آن را حساب کند. از امکانات کلاس String برای جدا کردن توکن ها استفاده کنید.

ورودی

یک رشته شامل یک عبارت جبری متشکل از اعداد صحیح حداکثر ۹ رقمی که بین هر دو رقم یکی از عملگرهای + یا – وجود دارد. بین اعداد و عملگرها ممکن است فضای خالی نیز وجود داشته باشد.

خروجی

نتیجه‌ی جبری عبارت ورودی .


ضمیمه ها
0
Moon 4 ماه 0 پاسخ ها 43 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ