ارایه مرتب شده

سوال

برنامه‌ای‌که‌تعدادی‌عدد‌را‌از‌ورودی‌خوانده،‌آن‌ها‌را‌به‌طور‌مرتب‌در‌آرایه‌ای‌قرار‌می‌دهد‌‌(دقت‌داشته‌
باشید‌که‌اعداد‌در‌موقع‌گرفتن‌در‌ ‌ آرایه‌،بهطور‌صعودی‌مرتب‌شوند)‌.سپس،‌آرایه مرتب‌شده‌،را‌درخروجی‌
‌ میبرد.‌

حل شده 0
aliiiiii 2 سال 1 پاسخ 113 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ