آرایه

سوال

برنامه ای که مقادیر آرایه ای aبا طول ۵را از کاربر گرفته و اعداد غیر منفی آنرا در آرایهb کپی کرده و سپس ارایهbرا چاپ کند

در حال بررسی 0
Hifa 3 ماه 1 پاسخ 71 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  int main()
  {
  int i , j , x[5] ,max , y[5];
  for(i = 0 , j = 0 ; i < 5 ; i++){
  printf(“Enter number NO.%d : “,i+1);
  scanf(“%d”,&x[i]);
  printf(“n”);
  if(x[i] > 0){
  y[j] = x[i];
  j++;
  max ++;
  }
  }
  printf(“npositive numbers are : n”);
  for(j = 0 ; j < max ; j++){
  printf(” %d”,y[j]);
  }
  }

ارسال یک پاسخ