سوال
میدانیم که دترمینان ماتریس n × n از روی دترمینان ماتریس (۱ − n) × (۱ − n (قابل محاسبه است. همچنین میدانیم دترمینان ماتریس ۲ × ۲ از تفاضل حاصل ضرب عناصر روی قطر ماتریس بدست میآید. تابعی به نام Determinant ...
0
4 ماه 0 پاسخ ها 51 دیده شده