سوال
تابعی بنویسید که دو مقدار دریافت میکند، اولی لیستی از اعداد و دومی یک عدد هدف، سپس بررسی کند که آیا میتوان عدد هدف را با جمع کردن دو عدد از لیست داده شده، بدست آورد یا خیر. خروجی باید ...
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 81 دیده شده