سوال
با سلام بهنام هستم از اینکه در این انجمن عضو شدم خیلی خوشحال هستم. من در حال گذراندن دوره مقدماتی پایتون هستم. تکلیفی که برایم تعیین شده به شرح ذیل می باشد. سن پدر و پسر را از کاربر بگیرید و به تعداد تقسیم ...
در حال بررسی 0
4 ماه 3 پاسخ ها 104 دیده شده

سوال
from tkinter import * root = Tk() root.title('finance Calculator') root.geometry('350x350') def sl_price(): if balance_entry.get() and risk_entry.get() and number_entry.get(): balance = float(balance_entry.get()) risk = float(risk_entry.get()) number = int(number_entry.get()) sl_price = (balance * (risk/100))/number sl_price = f"{sl_price:,.2f}" sl_pice_lable.config(text=" {sl_price}$ ") else: sl_pice_lable.config(text="Enter price!") my_lable_freme = LabelFrame(root , text="Manegment SL price") my_lable_freme.pack(pady=30) my_frame = Frame(my_lable_freme) my_frame.pack(pady=10,padx=20) balance_lable = Label(my_frame,text="سرمایه اولیه",font=('Vazir', 10)) balance_entry ...
در حال بررسی 0
6 ماه 3 پاسخ ها 116 دیده شده

سوال
من دو ماه که شروع کردم و همه بهم میگن که برو پروژه بزن.ولی مباحثی که مدرس میگه توی اون پروژ نیست ویادم میره.شما چجوری یاد میگیرید؟یادداشت میکنید؟چجوری یاد بگیرم.؟مثلا مدرس میگه برو تمرین کن..من بلدم تابع رو بسازم ولی ...
در حال بررسی 0
6 ماه 1 پاسخ 72 دیده شده

سوال
خطای نصب WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyError('Cannot connect to proxy.', NewConnectionError('<pip._vendor.urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0000023BD99F5910>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] No connection could be made because the target machine actively refused it'))': ...
در حال بررسی 0
7 ماه 1 پاسخ 97 دیده شده

سوال
در سال ۲۰۱۳ اولین سال بعد از سال ۱۹۸۷ می باشد که رقم تکراری ندارد . از شما خواسته شده است برنامه‌ای بنویسید تا یک سال را در ورودی از کاربر بگیرد و در خروجی اولین سال بدون رقم تکراری ...
در حال بررسی 1
9 ماه 6 پاسخ ها 232 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد مثبت از کاربر دریافت کند و میانگین این اعداد را محاسبه کند (با کمک for و break)یعنی وقتی عدد منفی بود از حلقه خارج شود
در حال بررسی 0
11 ماه 6 پاسخ ها 170 دیده شده