سوال
برنامه ای بنویسید که تعدادی نام دانشجو و نمرات آنها را از ورودی دریافت و سپس دانشجوئی که دارای بیشترین معدل و همچنین دانشجوئی که دارای کمترین معدل است را نمایش دهد .(در این برنامه برای ذخیره نام و نمرات ...
0
11 ماه 0 پاسخ ها 192 دیده شده