سوال
سلام به کاربران فعال انجمن برنامه نویسی خوب درسمن برنامه ای بنویسید که تا وقتی عدد صفر وارد نشده، از کاربر عدد بگیرد و سپس معدل اعداد گرفته شده را چاپ کند. (برنامه صفر را نباید جزء معدل حساب کند، صفر ...
در حال بررسی 0
2 سال 7 پاسخ ها 257 دیده شده