سوال
برنامه ای بنویسید که معدل دانش آموزان یک‌ کلاس را دریافت کرده. موارد زیر را نمایش دهد. نکته : کلاس ۳۶ دانش آموز دارد. الف) همه نمرات را از بزرگ به کوچک نمایش دهد. ب) بیشترین و کمترین معدل را نمایش دهد. ج) با ...
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 308 دیده شده