سوال
برنامه ای بنویسید که هشت نام از ورودی گرفته و درون یک لیست ذخیره کند، سپس اسامی که ابتدای آنها حرف m و انتهای آنها حرف d یا i  وجود دارد را درون یک مجموعه(Set) ذخیره کرده و چاپ کند. Input ...
در حال بررسی 0
2 سال 5 پاسخ ها 225 دیده شده