سوال
سلام خدمت دوستان می خواهیم مجموعه داده ای با پسوند pkl  یا csv را فراخوانی کنم که از توابع بصورت زیر استفاده می کنم Xd = cPickle.load(open("UsersproDesktopDatasetRML201810a_dict.csv",'rb'),encoding='latin') یا بصورت زیر : with open("UsersproDesktopDatasetRML2016.10a_dict.pkl",'rb') as f (Xd= cPickle.load(f, encoding='latin و یا از تابع زیر import csv ("data = open('UsersproDesktopRML2016.10a_dict.pkl (data = csv.reader(data ولی خطای ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 689 دیده شده