سوال
سلام دوستان سوال اینه : برنامه ایی بنویسید که دو رشته از ورودی بگیرد و بدون استفاده از توابع رشته ایی به جز ToCharArray ، رشته ی دومی را از رشته ی اولی حذف و نتیجه را چاپ کند. مثال: رشته ی اول: ...
حل شده 1
4 سال 1 پاسخ 468 دیده شده

سوال
برنامه ایی بنویسید که از کاربر بخواهد  غذاهای مورد علاقه اش را وارد کند  به شرطی که بعد از وارد کردن نام هر غذا یک فاصله دهد .سپس  نام غذاهایی که کلمه ی "چلو" در آنها وجود دارد را  در ...
حل شده 2
5 سال 4 پاسخ ها 336 دیده شده