سوال
یکی از دانشمندان بزرگ ریاضی بعد از چندین دهه تحقیق و کشفیات بزرگ در ریاضیات روزی برای استراحت به کافه می رود. دم در کافه به گدایی که نشسته بود یک دلار می دهد و میگوید اگر تو بتوانی من ...
در حال بررسی 0
12 ماه 1 پاسخ 187 دیده شده