سوال
برنامه ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۲۰ را برسی کند اگر توان دوم عددی کمتر از ۲۰۰ بود آن را به همراه توان دومش چاپ کند . مثال ۱, ۱ ۲,۴
0
2 سال 0 پاسخ ها 177 دیده شده