سوال
شرکتی به هر یک از متخصصین خود  ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت میکند .او میخواهد بداند که اگر ۱۴ درصد به حقوق هرکدان اضافه کند ، سالانه چقدر به هزینه شرکت اضافه می شود . برنامه ای بنوسید که این ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 156 دیده شده

سوال
import requests as req from bs4 import BeautifulSoup as bs import mysql.connector r = req.get('https://www.truecar.com/used-cars-for-sale/listings/') cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='', host='127.0.0.1', database = 'Car') soup = bs(r.text, 'html.parser') val1 = soup.find_all('div', {'data-test':'vehicleListingPriceAmount'}) val2 = soup.find_all('span', {"class":"vehicle-header-make-model text-truncate"}) val3 = soup.find_all('div', {'data-test':'vehicleMileage'}) val4 = soup.find_all('span', {"class":"vehicle-card-year font-size-1"}) price = [] for pr in val1: price.append(pr.text) model = [] for ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 216 دیده شده