سوال
Unable to determine the relationship represented by navigation property 'News.Group' of type 'NewsGroup'. Either manually configure the relationship, or ignore this property using the '[NotMapped]' attribute or by using 'EntityTypeBuilder.Ignore' in 'OnModelCreating'.
0
3 سال 0 پاسخ ها 791 دیده شده

Sorry it's a private question.

سوال
وقت بخیر من از پلاگین elevatezoom-plus میخوام در پروژه‌ام استفاده کنم زمانی که کد را در صفحه Layout.cshtmlــ اصلی وارد می‌کنم به درستی کار می‌کند اما هنگامی که در صفحه Product.cshtml وارد می‌کنم کار نمی‌کندضمنا فایل‌های کتابخانه مربوط به پلاگین هم ...
0
4 سال 0 پاسخ ها 409 دیده شده