سوال
سلام، وبسایت اینترنت بانک و باشگاه مشریان یک بانک در نظر بگیرید که هر دو در سرور جداگانه هستند من در مورد ساز و کار دیتابیس اون سوال دارم. وقتی اطلاعات مشتری در دیتابیس اصلی هست برای عضویت در باشگاه ...
در حال بررسی 0
2 سال 1 پاسخ 287 دیده شده

سوال
با سلام و خسته نباشید دوستان یک سوال مهم دارم و لطفا راهنماییم کنید من قصد دارم کالی یاد بگیرم و می خواهم مستقل باشم ایا می شود خود کالی لینوکس را با زبان سی شارپ یا پایتون توسعه داد و برنامه ...
در حال بررسی 0
10 ماه 1 پاسخ 106 دیده شده

سوال
سلام دوستان . یک لیست ویو سفارشی درست کردم که یک دکمه حذف داره و میخام وقتی روی دکمه حذف آیتم کلیک شد لیست رفرش بشه. چجوری امکان رفرش لیست وجود داره ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
در حال بررسی 0
8 ماه 1 پاسخ 94 دیده شده

سوال
برنامه‌ای‌که‌شماره‌دانشجویی‌تعدادی‌از‌دانشجویان‌را‌از‌ورودی‌خوانده،‌در‌آرایه قرار‌می‌دهد‌‌. سپس‌ ‌ عناصر‌آرایه‌را‌به‌روش‌انتخابی‌مرتب‌میکند‌. ‌ مرتبسازی‌آرایه‌به‌روش‌انتخابی‌به‌این‌صوورت‌انجام‌میشود‌‌: کوچک‌ترین‌عنصر‌آرایه‌پیداشده،‌جای‌آن‌با‌عنصر‌اول‌آرایه‌عوض‌می‌شود‌.در‌مرحله‌بعد‌بقیه‌عناصر‌آرایه‌برای‌ یافتن‌کوچک‌ترین‌عنصر‌آرایه‌جستجو‌می‌شود‌و‌جای‌آن‌با‌عنصر‌دوم‌آرایه‌عوض‌می‌شود‌‌.این‌روند‌تا‌ مرتب‌ ‌سازی‌کامل‌آرایه‌ادامه‌مییابد‌. ‌ پس‌از‌مرتب سازی‌نتیجه‌را‌در‌خروجی‌چاپ‌میکند‌.این‌برنامه‌ سه متد دارد‌که‌عبارتند‌ از‌:متدی‌برای‌خواندن‌عناصر‌آرایه‌،متدی‌برای‌مرتبسازی‌و‌متدی‌برای‌چاپ‌عناصر‌آرایه‌.‌ وظایف‌متدها:‌ متد‌‌:mainمتغیرهای‌برنامه‌را‌تعریف‌کرده،‌تعداد‌ دانشوجویان‌را‌میخواند‌‌.سپس‌متدها‌‌،readarray ‌‌.‌ ‌ را‌فراخوانی‌میکندwritearray‌‌وselect_sort متد‌ ‌ ‌:readarrayشماره ‌ های‌دانشجویی‌را‌می ‌ خواند‌و‌در‌آرایه‌قرار‌میدهد.‌ متد‌ ‌ ‌:select_sortشماره ...
حل شده 0
2 ماه 1 پاسخ 34 دیده شده

سوال
برنامه ‌ ای‌که‌شماره‌کارمندی،‌ساعت‌کارکرد‌و‌دستمزد‌ساعتی‌کارکنان‌موسسه ای‌را‌ خوانده،‌حقوق‌ ‌ آنها‌ ‌ را‌محاسبه‌میکند‌.اگر‌کارمندی‌بیشتر  ‌از‌‌۳۱ساعت‌کارکرده‌ ‌ باشد، ‌اضافه ‌ کار ‌به ‌او ‌تعلق ‌میگیرد. ‌به ‌ازای ‌هر ‌ساعت ‌کاری ۳/۲ ‌دستمزد ‌ساعتی‌‌ به عنوان‌ ‌ اضافه ‌ کاری‌پرداخت‌میشود.
در حال بررسی 0
1 ماه 1 پاسخ 42 دیده شده