سوال
سوال من در مورد یک تغیر در کد هستش. برای ایجاد ایکون ها در html وcssسه روش وجود دار که کتابخانه ایکون ها فراخوانی میشود به این گونه که در ابتدا کد های html را قرار میدهیم بعد در انتها ...
در حال بررسی 0
4 سال 1 پاسخ 416 دیده شده

سوال
برنامه ‌ای‌که‌فاصلهای‌را‌برحسب‌فوت‌و‌اینچ‌دریافت‌کرده،‌معادل‌آن‌را‌برحسب‌متر‌و‌سانتی ‌ متر‌بیان‌میکند‌. هر‌فوت‌‌۱/۴۱۳۷متر،‌یک‌متر‌‌۱۱۱سانتیمتر‌و‌هر‌فوت‌‌۱۶اینچ‌است‌.حداقل‌از‌سه‌متد‌استفاده‌کنید‌.یکی‌برای‌ ورودی‌،یکی‌برای‌انجام‌محاسبات‌و‌یکی‌برای‌خروجی.‌ وظایف‌متدها:‌‌ متد‌‌:mainاین‌متد‌،متدها‌‌write‌،readو‌ ‌ ‌calculateرا‌فراخوانی‌میکند.‌ متد‌‌:readاین‌متد‌فاصله‌را‌به‌فوت‌و‌اینچ‌ ‌ میخواند.‌ متد‌:calculateاین‌متد‌،هر‌یک‌از‌فواصل‌برحسب‌فوت‌و‌اینچ‌را‌به‌متر‌و‌سانتی ‌ متر‌تبدیل‌میکند‌.‌ متد‌:writeاین‌متد‌برای‌نمای ‌فواصل‌ ‌ تبدیل ‌ شده‌به‌کار‌میرود
حل شده 0
4 سال 1 پاسخ 195 دیده شده