فاطمه گلشنی پایدار

مهندس برق قدرت، مسلط به CSharp, JavaScript, TypeScript, Html, Css, Angular, Bootstrap و ... مسلط به زبان انگلیسی، علاقه مند به ریاضیات و برنامه نویسی

مرا دنبال کنید