فاطمه گلشنی پایدار

مهندس برق قدرت مسلط به CSharp TypeScript JavaScript Html Css Bootstrap Angular , , , مسلط به زبان انگلیسی علاقه مند به ریاضیات و برنامه نویسی

مرا دنبال کنید