lammps

سوال

با سلام. چگونه میتوانیم در نرم افزار vmd (شبیه سازی دینامیک مولکولی) جابه جایی مولکولهای خاصی را بخوانیم؟

0
faeze 4 ماه 0 پاسخ ها 22 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ