کاربر چه چیزی وارد کرده

سوال

می خواهم بفهمم که کاربر در اسم و سال از علائم استفاده نکرده باشد (کاربر چه چیزی وارد کرده)

0
سروش 3 ماه 0 پاسخ ها 21 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ