نزولی کردن رقم های یک عدد

سوال

برنامه ای  بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تمام رقم ها را به صورت نزولی مرتب کند .

مثال :

a=35184

خروجی:

۱۳۵۴۸

در حال بررسی 0
behinazare 1 ماه 0 پاسخ ها 21 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ