محاسبه تعداد تکرار هر عنصر آرایه(بدون لیست)

سوال

از ورودی ۱۰ عدد دریافت کنید و تعداد مقدار های تکراری را چاپ کنید.

در حال بررسی 0
zahramahdavi220 8 ماه 1 پاسخ 151 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ