عدد چاپ کن

سوال

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را که تعداد ارقامش مشخص نیست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند.

ورودی

در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است.

خروجی

به ازای هر رقم ابتدا خود آن رقم به همراه ‍: را چاپ کرده سپس به تعداد آن رقم از همان رقم چاپ کنید.
ورودی:

خروجی:

در حال بررسی 0
Mohsen 1 ماه 0 پاسخ ها 24 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ