تعداد تکرار یک رقم در یک عدد!

سوال

لطفا برنامه ای بنویسید که یک عدد و یک رقم را خوانده و تعداد تکرار رقم در عدد را برگرداند.

(مثال: ورودی عدد: ۱۲۴۴۵۳۴   ، رقم : ۴

خروجی : ۳)

سی شارپ

در حال بررسی 0
faezy 1 سال 5 پاسخ ها 233 دیده شده 2

پاسخ ها ( ۵ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4. int n = 0, t;
  int num = int.Parse(Console.ReadLine());
  int num1 =int.Parse(Console.ReadLine());
  while (num > 0)
  {
  t = num % 10;
  if (t == num1)
  {
  n++;
  }
  num= num/ 10;
  }
  Console.WriteLine(n);

ارسال یک پاسخ