ترانهاده

سوال

برنامه ایی بنویسید که یک ماتریس ده در چهار بگیرد سپس ترانهاده ی آن را در خروجی چاپ کند.
( یک ماتریس m*n اگر ترانهاده شود یک ماتریس n*m خواهد بود )

حل شده 3
فاطمه گلشنی پایدار 8 ماه 5 پاسخ ها 179 دیده شده 5

پاسخ ها ( ۵ )

 1. بهترین پاسخ
 2. int[,] a = new int[10, 4];
  for (int i = 0; i < ۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j < ۴; j++)
  {
  Console.WriteLine("enter your number");
  a[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
  }
  Console.WriteLine();
  for (int i = 0; i < ۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j < ۴; j++)
  {
  Console.Write(a[i, j] + " ");
  }
  Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("tranahade a matrix");

  for (int i = 0; i <= ۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j <= ۴; j++)
  {
  Console.Write(a[j, i] + " ");

  }
  Console.WriteLine();
  }

 3.  

 4. int[,] a = new int[10, 4];
  for (int i = 0; i <۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j < ۴; j++)
  {
  Console.WriteLine(“enter number”);
  a[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }

  }
  Console.WriteLine();
  for (int i = 0; i < ۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j < ۴; j++)
  {
  Console.Write(a[i, j] + “t”);

  }
  Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine(“Transpose a matrix”);

  for (int i = 0; i <= ۱۰; i++)
  {
  for (int j = 0; j <= ۴; j++)
  {
  Console.Write(a[j, i] + “t”);

  }
  Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
  }

 5.  

ارسال یک پاسخ