سوال
سلام ... برنامه ای بنویسید که در ورودی اول یک عدد بگیرد و در ورودی دوم یکی از عملگرهای(+ - * /) را بگیرد و در ورودی سوم هم یک عدد بگیرد و سپس محاسبه را انجام دهد و در خروجی ...
در حال بررسی 0
1 هفته 1 پاسخ 16 دیده شده